Skip to content

Elkem, Hydro og Altor går sammen for å akselerere veksten til Vianode, en produsent av bærekraftige batterimaterialer

Elkem, Hydro og Altor (Altor Fund V) kunngjør i dag et partnerskap med hensikt om å akselerere veksten til Vianode, en produsent av bærekraftige batterimaterialer. Partnerne planlegger å fatte en investeringsbeslutning for et potensielt førstefaseanlegg på Herøya i Porsgrunn i løpet av første halvdel av 2022.

Woman holding a glass of graphite

Vianode har utviklet en rekke syntetiske grafittprodukter for batterier med unike egenskaper for høy ytelse, produsert med betydelig lavere CO2-utslipp enn dagens standardmaterialer, noe som understøtter ambisjonene til ledende produsenter av battericeller og elbiler.

Grafitt er en viktig komponent i alle oppladbare batterier, og en elbil inneholder i dag i gjennomsnitt 40-70 kg grafitt. Vianodes produkter er utviklet basert på spesialkunnskap innen høytemperaturprosesser, lukkede produksjonssystemer og lavere energiforbruk som sammen med tilgang på fornybar kraft bidrar til meget lavt karbonfotavtrykk.

Vianode ble grunnlagt i 2021 og har i dag rundt 50 ansatte. Selskapet bygger på Elkems erfaring innen avanserte materialløsninger, deres interne forsknings- og utviklingsressurser, og de sterke resultatene fra Vianodes industrielle pilotanlegg i Kristiansand. Etter denne transaksjonen vil Hydro og Altor hver ha en eierandel på 30 prosent i Vianode, mens Elkem beholder de resterende 40 prosentene.

– Jeg vil gratulere partene med et veldig spennende industrielt samarbeid! Regjeringen har store ambisjoner for et grønt industriløft hvor batterier er ett av seks innsatsområder. Formålet er å skape nye, grønne arbeidsplasser, øke fastlandsinvesteringene, øke eksporten utenfor olje og gass og redusere klimagassutslippene. Det er slike prosjekter og samarbeid vi ønsker oss flere av når vi nå skal gjennom den største omstillingen i norsk økonomi noensinne, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Partnerne planlegger å fatte en investeringsbeslutning for et førstefaseanlegg i løpet av første halvår 2022. Dette anlegget forventes å ha om lag 100 ansatte og produsere grafitt til mer enn 20 000 elbiler per år. Et potensielt fullskalaanlegg vil produsere grafitt for mer enn 1 million elbiler per år og forventes å øke antallet ansatte i Vianode til rundt 300, noe som muliggjør over 1000 grønne jobber inkludert eksterne ringvirkninger.

De totale investeringene i førstefaseanlegget, og forberedelser til et potensielt fullskalaanlegg, er i størrelsesorden 2 milliarder kroner. Utviklingen av anlegget er avhengig av avklaringer knyttet til rammebetingelser, herunder offentlige støtteordninger og langsiktig tilgang til konkurransedyktig fornybar kraft og nettinfrastruktur.

– Markedet for batterimaterialer vokser i en eksponentiell fart og utviklingen av bærekraftige verdikjeder vil bli helt avgjørende for det grønne skiftet. Vianode har som mål å bli en ledende produsent av bærekraftige batterimaterialer, og dette representerer en attraktiv vekstmulighet for Elkem. Hydro og Altor tilfører begge betydelig erfaring og ekspertise i det å utvikle store industriprosjekter i batteriverdikjeden. Gjennom komplementære egenskaper vil partnerskapet med Hydro og Altor bidra til å gjøre Vianode til et svært verdifullt bidrag til den europeiske batteriverdikjeden, sier Elkems konsernsjef Helge Aasen.

– Vi gleder oss til å samarbeide med Elkem og Altor om å industrialisere Vianode. Vi i Hydro ønsker å bidra med vår kompetanse i å gjennomføre store industriprosjekter og bygge skala, vår material- og prosesskompetanse samt vår erfaring som leverandør til bilindustrien gjennom flere tiår. Vianode passer godt inn i vår strategiske retning om å vokse innen fornybar energi og nye energiløsninger, sier Hydros konsernsjef, Hilde Merete Aasheim.

– Vi ser frem til å samarbeide med Elkem og Hydro om denne svært spennende muligheten. Vianode er perfekt posisjonert for å forme fremtidens bilindustri og bli en viktig bidragsyter til det grønne skiftet og en karbonnøytral fremtid. Vi har erfaring fra partnerskap i andre prosjekter knyttet til det grønne skiftet der hele bransjer omformes. Med Vianode mener vi det er mulig å bygge opp en helt ny grønn elbilforsyningskjede i Europa. Vi er imponerte over hvordan Elkem har arbeidet med Vianode så langt, og tror det blir et veldig spennende samarbeid med både Elkem og Hydro videre, sier Tom Jovik, prinsipal i Altor.

Transaksjonen avhenger av formell godkjenning fra partene og regulatoriske godkjenninger, inkludert konkurransemyndigheter.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

Maria Melfald Tveten .jpg

Maria Melfald Tveten

Kommunikasjonssjef, Hydro Energy

Recommended for you