Norsk Hydro: Foreløpige funn fra intern ekspertgruppe

En intern ekspertgruppe som ble nedsatt for å granske aluminaraffineriet Alunorte etter oversvømmelsen i februar har lagt fram foreløpige funn.

13. mars 2018

Statusrapporten viser følgende hovedfunn:

  • Overløp av vann fra den tilstøtende dammen med spillvann inn i den åpne avløpskanalen Canal Velho, i tillegg til det regnvannet som ble sluppet ut i henhold til tidligere kunngjøring. 
  • Avgang av lut på innsiden av anlegget grunnet et strømbrudd den 17. februar. Dette ble blandet med regnvann fra fabrikkområdet før det kom inn i dammen med spillvann, med overløp inn i Canal Velho.
  • Basert på de foreløpige funnene fra ekspertgruppen har Hydro ingen indikasjoner på lekkasje eller overløp fra rødslamdeponiene.

I tillegg har en inspeksjon avdekket sprekker i et rør som fører avløpsvann fra deponiområdet DRS1 til vannbehandlingsstasjonen. Den aktuelle informasjonen indikerer av dette avløpsvannet ble holdt innenfor en oppsamlingsrenne.

Hydro har fått ordre fra påtalemyndigheten i Pará om å iverksette tiltak innen 48 timer, blant annet om å reparere sprekkene og plugge inngangen til Canal Velho. Korrigerende tiltak vil iverksettes innen fristen.

 – De foreløpige funnene fra den interne ekspertgruppen viser at vi ikke har full oversikt over situasjonen og hendelsesforløpet. Jeg vil evaluere situasjonen grundig og komme tilbake med mer informasjon, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hele rapporten, og funnene fra første fase fra den uavhengige gjennomgangen som skal utføres av miljøkonsulentselskapet SGW Services, vil legges fram den første uken i april.

Hydro er Sør-Amerikas største aluminiumselskap etter at de kjøpte det brasilianske gruveselskapet Vales aluminiumvirksomhet i den nordlige delstaten Pará i 2011. Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Det har rundt 2.000 ansatte og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.

Fakta om situasjonen i Alunorte


Oppdatert: 13. mars 2018